Samenstelling

We willen ons graag aan u voorstellen. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 personen, waarvan 3 gekozen door en uit het onderwijzend personeel en 3 gekozen door en uit de ouders.
 
Personeelsgeleding

Nicole Rietjens                                                  
Bart Keijers                                 
Dave Havekes                             


Oudergeleding:

Daan Meeuwissen                       
Tamara Smeets        GMR                 
Linda Stals
Loes Willekens         GMR

 


 
U bent meer dan welkom onze vergaderingen bij te wonen. Voor vergaderdata, agenda en notulen kunt u hier terecht.  
U kunt ook contact opnemen voor suggesties en ideeën via e-mail:
mr@obsgraswinkel.nl of met één van ons persoonlijk.
U hoort zo snel mogelijk van ons.